Diaconie

College van Diakenen

'Diakonie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God'
Bron: KRO/NCRV

Het college van diakenen bestaat uit 6 diakenen. Het college vergadert 1 keer per 6 weken en er wordt deelgenomen aan de vergaderingen van de kerkenraad. 
 
Het college van diakenen heeft een aantal taken:
 • beheer van diakonaal geld;
 • bestemmen van collectegelden aan uiteenlopende goede doelen
 • onder de aandacht brengen van Werelddiaconaatszondag;
 • voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal, waarin een diaken ook het Kyriegebed uitspreekt;
 • aandacht schenken aan "Dank- en Biddag voor gewas en arbeid";
 • bedenken van een jaarlijks project;
 • ondersteunen van het Contactteam (zie verder Commissies);
 • een bijdrage leveren aan de organisatie van activiteiten voor oudere gemeenteleden; (zoals bijvoorbeeld de Kerstmiddag);
 • aandacht vragen (in kerkdiensten, kerkblad of met behulp van de website) voor minderheden, opvang vluchtelingen, milieuproblematiek en hulp bij rampen; 
 • coördineren van kerkautodienst;
 • zorgdragen voor de inzameling van de gaven tijdens erediensten. 


  Enkele projecten:


Het college steunt in 2022 de stichting 'Help mij leven'

Help mij leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met 'nood' wordt vooral 'gebrek' bedoeld: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief.
In 1988 is Help Mij Leven opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. De belangrijkste taken in Nederland zijn fondsen- en vrijwilligerswerving, voorlichting en PR.
Het college organiseert allerhande leuke, ontspannende activiteiten om geld in te zamelen ter ondersteuning van het werk van 'Help Mij Leven'.

Dank- en Biddag voor gewas en arbeid
Jaarlijks organiseert het college een inzameling van producten voor de Voedselbank West Brabant. Mensen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn te voorzien in de eerste levensbehoeften worden op deze manier ondersteund.
Gemeenteleden vullen in de hal diverse winkelwagentjes met de meegebrachte, lang houdbare voedingsmiddelen. Ook toiletartikelen zijn zeer welkom.

Dorcas
De collecte is diverse keren gedoneerd aan Dorcas. Deze organisatie helpt wereldwijd mensen in nood. Van het gedoneerde bedrag worden voedselpakketten aangeschaft.
terug