Anbi diaconie

Anbi-pagina van het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen.

 

Algemene gegevens

Naam:             Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen
RSIN:               824104717

Postadres:         Postbus 10, 4670AA Dinteloord
Telefoonnummer:0611888299 (scriba)

Emailadres: info@pkndinteloord.nl

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het  Classicale College voor de behandeling van Beheerszaken (CCBB) (Ordinantie 11, art 8).

Samenstelling bestuur diaconie.
Verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen binnen onze kerk is de kerkenraad.
Binnen de diaconie(die uit 6 personen bestaat) zijn een voorzitter, een penningmeester en een notuliste actief.

Doelstelling en visie
Hiervoor zij verwezen naar de informatie die dienaangaande te vinden is op de website van de PKN: (http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx)

Beleidsplan 2014 – 2018 – onderdeel College van Diakenen
De diakenen en diaconaal medewerkers zorgen ervoor, dat de financiële zaken tijdens de kerkdiensten worden geregeld.Het college van diakenen telt inmiddels 3 diaconaal medewerkers, omdat deze gemeenteleden om diverse redenen het ambt niet op zich kunnen nemen.
Alleen de bevestigde diakenen bezoeken de vergaderingen van de kerkenraad. Zowel de diakenen als de diaconaal medewerkers bezoeken de vergaderingen van het college van diakenen, welke een maal per zes weken plaatsvinden.
Daarnaast worden er indien nodig, kerkautodiensten verzorgd. Tevens worden er middels het contactteam, onderdeel van het college van diakenen, kaarten verstuurd naar en bezoeken afgelegd aan gemeenteleden die de leeftijd van 70 jaar en ouder hebben bereikt.
Tevens wordt er zo mogelijk een speciale dienst voorbereid in het kader van het werelddiaconaat. Komende jaren streeft het college naar meer inbreng tijdens de diensten op de Werelddiaconaatzondagen.


Beloningsbeleid:
zie de  arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden


Voorgenomen bestedingen (begroting)
De verwachte diaconale bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting:

Samenvatting van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar. Per 1-1-2020 zal dit de cijfers over het boekjaar 2019 betreffen.

terug